PODPORA PRO STUDENTY HELLO

KARIÉROVÉ PORADENSTVÍ NA HELLO

I letos ve škole probíhá kariérové poradenství. Je určeno studentům 2. ročníku gymnázia. Zaměřuje se na sebepoznání, plánování, rozhodování, informace o trhu práce, studijní možnosti a sebeprezentaci. Probíhá formou skupinových workshopů, na které navazují individuální pohovory, při kterých mají studenti možnost podrobněji probrat výsledky všech aktivit a otázky související s volbou profese.
Úkolem kariérové poradkyně, kterou je Ing. Soňa Gajdaczová, je provést žáky všemi oblastmi důležitými při volbě povolání a pomohl tak zvýšit šance na správnou volbu. 

Pedagogicko-psychologická poradna

KontaktSpeciální pedagogPsycholog
17. listopadu 1123/70
708 00 Ostrava – Poruba
Tel. 1: 553 810 750,
Tel. 2: 553 810 751
E-mail:
posta-poruba@ppp-ostrava.cz
Mgr. M. Ptáčková Běláková
Telefon: 605 397 590,
553 810 771, 
E-mail:
martina.belakova@ppp-ostrava.cz
Mgr. D. Děrgelová
Tel.: 553 810 770
E-mail:
dagmar.dergelova@ppp-ostrava.cz
Přečtěte si rozhovor s kariérovou poradkyní Soňou Plhákovou

Status studenta

Dny otevřených dveří na vysokých školách

Školní poradenské pracoviště


Školní poradenské pracoviště (ŠPP) poskytuje odborné služby ve smyslu vyhlášky č. 197/2016 Sb.,
kterou se mění vyhláška č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských
zařízeních ve znění pozdějších předpisů. ŠPP je podřízeno ředitelce školy. S veškerými informacemi
poskytnutými v rámci ŠPP je nakládáno v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních
údajů, ve znění pozdějších předpisů.

ŠPP zajišťuje koordinaci a poskytování preventivních, poradenských a diagnostických služeb přímo
ve škole. Pečuje o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami, výchovnými problémy či žáky
nadanými. Podporuje komunikaci mezi školou a zákonnými zástupci, poskytuje bezplatné
poradenství žákům, studentům, jejich zákonným zástupcům a pedagogickým pracovníkům.
Podmínkou poskytnutí poradenské služby je písemný souhlas zletilého žáka nebo zákonného
zástupce nezletilého žáka.

Členové ŠPP:
* Výchovný poradce – Mgr. Daniela Elšíková
* Metodik prevence – Mgr. Petr Horský
* Koordinátor nadání – Ing. Hana Hlaváčková
* Speciální pedagog, pedagog – Mgr. Irena Plucnarová
* Kariérový poradce – Mgr. Soňa Gajdaczová
* Vedoucí MS asistenti pedagoga – Kateřina Vopalecká

Konzultační hodiny:
Výchovný poradce:
PONDĚLÍ 9:00 – 11:50 a 13:35 – 14:20
STŘEDA 10:00 – 11:50 a 13:35 – 14:15
ČTVRTEK 9:45 – 10:50
PÁTEK 8:05 – 9:00, 10:50 – 11:50 a 12:40 – 13:30
V jiném čase po předchozí domluvě na elsikova@helloskola.cz.

Metodik prevence:
PONDĚLÍ 10:00 – 10:50
STŘEDA 14:30 – 15:30
PÁTEK 10:00 – 10:50
V jiném čase po předchozí domluvě na horsky@helloskola.cz.


Užitečné odkazy:
Pedagogicko-psychologická poradna Ostrava-Zábřeh
Pedagogicko-psychologická poradna Opava
Středisko výchovné péče Ostrava
SPC pro vady sluchu
SPC pro vady řeči a poruchy autistického spektra
SPC pro děti, žáky a studenty s tělesným postižením Frýdek-Místek
Úřad práce Ostrava

V Ostravě 2. 9. 2023

PaedDr. Ivona Klímová, MBA
ředitelka školy

Náš facebook

Náš instagram

Youtube