Filozofie školy

Vyvážený školní vzdělávací program – je postaven na všeobecném vzdělání a dává stejný prostor jak humanitním, tak přírodovědným vědám. Ve 3. a 4. ročníku, pak mají žáci možnost profilovat se formou volitelných seminářů. Pevně je v ŠVP zakomponován předmět SVĚT V SOUVISLOSTECH, který ve čtvrtém ročníku studentům nabízí aktuální témata, motivuje je k propojování nabitých vědomostí, ale rozvíjí i soft skills. Hlídáme si i mezipředmětové vazby, poskytujeme vhled do mediální scény, rozvíjíme kritické myšlení a čtenářskou gramotnost. Naši absolventi jsou úspěšní v přijímacím řízení na všech typech vysokých škol. NAŠI ABSOLVENTI VÍ, CO SE ŽIVOTEM.

Rozšířená výuka jazyků a příprava na zkoušky Cambridge English – zakládáme si na tom, aby všichni naši žáci prakticky ovládali živý jazyk na komunikativní úrovni. Proto mají každý týden ve všech ročnících hodiny s rodilými mluvčími. Pevnou součástí pedagogického sboru jsou rodilí mluvčí, kteří zároveň mají didaktické dovednosti. Připravujeme žáky na mezinárodní zkoušky Cambridge English, které jsou celoživotně a mezinárodně platné (na rozdíl od maturitní zkoušky). Podporovány jsou i další jazyky – zvláště pak španělština a němčina – rovněž s možnostmi certifikátů. PRO NAŠE ABSOLVENTY JE CIZÍ JAZYK SAMOZŘEJMOSTÍ.

Seberealizace a odpovědnost – podporujeme žáky k spoluvytváření školy, ať už prostřednictvím školního parlamentu, školního časopisu či individuálně. Vedeme je k odpovědnému chování k sobě, i ke světu, v němž žijí. Žáci organizují charitativní sbírky, darují krev, podílí se na aktivitách pro seniory, zvelebování vlastního okolí či se účastní projektů s ekologickou tématikou. Dle České školní inspekce „…využívá škola pozitivní motivace, podporuje samostatnost a tvořivost žáků, poskytuje prostor pro seberealizaci, včetně rozvoje přirozeného nadání.“ DEBATY SE NA HELLO NIKDO NEBOJÍ.

Otevřenost – jsme otevření novým trendům, světu mimo školu, spolupráci s vysokými školami, vědeckými ústavy, firmami, účastníme se mezinárodních projektů Erasmus+, Edison, eTwining a dalších. Mezi pedagogy jsou i lidé z praxe. Podporujeme veškeré aktivity, které přináší tolik potřebný kontakt s realitou a zkušenosti. MODERNÍ DIDAKTIKA JE U NÁS NA PROGRAMU DNE.

Respekt – pěstujeme vzájemný respekt mezi žáky a pedagogy. Klima třídy je na prvním místě. Z průzkumů mezi žáky vyplývá, že právě vstřícný přístup pedagogů a jejich podpora, je jedna z věcí, které si na škole nejvíc cení. Práce pedagoga nekončí se zazvoněním. JSME ŠKOLA, KDE VZNIKAJÍ CELOŽIVOTNÍ PŘÁTELSTVÍ.

Bezpečnost – jsme malá škola, známe každého žáka. To nám umožňuje žáky nasměrovat a zavčasu reagovat na případné nežádoucí jevy v kolektivu. UMÍME POMOCI.

Mimoškolní aktivity – přes veškerou práci v hodinách si uvědomujeme, že to, na co se nejvíc vzpomíná, obvykle nebývá spjato s výukou, ale se společnými zážitky mimo školu. Proto organizujeme adaptační kurzy a lyžařské kurzy, výjezdy do zahraničí, besedy, společná divadla, literární autobusy, debatní ligy, vědecké exkurze aj. JDEME DO ZÁŽITKŮ.

Prospěchová a sociální stipendia – chceme školu učinit přístupnou pro všechny žáky, proto nabízíme sociální stipendia až do výše 10 tis. ročně, které pokrývá školné. Zároveň chceme ocenit studijní úspěchy a poskytujeme nejlepším žákům prospěchové stipendium až ve výši 10 tisíc korun ročně. DĚTI SI LEPŠÍ ŠKOLU ZASLOUŽÍ.

Historie škol aneb Jak to všechno začalo?

Všechno před 25 lety odstartoval nápad učit děti anglicky. A tak jsme založili Jazykovou školu Hello. Pak jsme nemohli najít vhodnou školku pro naše děti. A tak jsme založili MŠ Hello Teddy. Chtěli jsme totiž mateřskou školu, kam se děti těší, se zajímavým programem a angličtinou.
Když pak ale nejstarší děti z naší školky nastoupily do prvních tříd jiných škol, rodiče zjistili, že anglicky učí spíš ony své učitelky. A tak nás vlastně donutili založit Základní školu Hello. To bylo v roce 2010.
Když pak v červnu 2017 měli naši bilingvní základní školu opouštět první „deváťáci“, už jsme tušili, že se historie bude opakovat, a tak jsme se připravili předem. Plán byl jasný: vybudovat kvalitní bilingvní gymnázium.
A tvoříme stále – ať už tým špičkových pedagogů a rodilých mluvčích, nebo nové interiéry a exteriéry školy s nejmodernějším vybavením. Aktuálně jsme zvýšili školu o jedno patro, vybudovali aulu, dokončili učebnu virtuální reality a na pozemku hlavní budovy vznikla úplně nová školka se zahradou na střeše. A zdaleka nekončíme. Baví nás to. Kvalitní vzdělávání je totiž cesta ke kvalitní budoucnosti.

Martin Štěpánek, Hana a Karel Hlaváčkovi
zakladatelé

Náš facebook

Náš instagram

Youtube