O škole

Sledujte náš facebook a nic vám neunikne Gymnázia Hello na facebooku.

Na čem stavíme a jak fungujeme:

Vyvážený školní vzdělávací program – je postaven na všeobecném vzdělání a dává stejný prostor jak humanitním, tak přírodovědným vědám. Ve 3. a 4. ročníku, pak mají žáci možnost profilovat se formou volitelných seminářů. Pevně je v ŠVP zakomponován předmět SVĚT V SOUVISLOSTECH, který ve čtvrtém ročníku studentům nabízí aktuální témata, motivuje je k propojování nabitých vědomostí, ale rozvíjí i soft skills. Hlídáme si i mezipředmětové vazby, poskytujeme vhled do mediální scény, rozvíjíme kritické myšlení a čtenářskou gramotnost. Naši absolventi jsou úspěšní v přijímacím řízení na všech typech vysokých škol. NAŠI ABSOLVENTI VÍ, CO SE ŽIVOTEM.

Rozšířená výuka jazyků a příprava na zkoušky Cambridge English – zakládáme si na tom, aby všichni naši žáci prakticky ovládali živý jazyk na komunikativní úrovni. Proto mají každý týden ve všech ročnících hodiny s rodilými mluvčími. Pevnou součástí pedagogického sboru jsou rodilí mluvčí, kteří zároveň mají didaktické dovednosti. Připravujeme žáky na mezinárodní zkoušky Cambridge English, které jsou celoživotně a mezinárodně platné (na rozdíl od maturitní zkoušky). Podporovány jsou i další jazyky – zvláště pak španělština a němčina – rovněž s možnostmi certifikátů. PRO NAŠE ABSOLVENTY JE CIZÍ JAZYK SAMOZŘEJMOSTÍ.

Seberealizace a odpovědnost – podporujeme žáky k spoluvytváření školy, ať už prostřednictvím školního parlamentu, školního časopisu či individuálně. Vedeme je k odpovědnému chování k sobě, i ke světu, v němž žijí. Žáci organizují charitativní sbírky, darují krev, podílí se na aktivitách pro seniory, zvelebování vlastního okolí či se účastní projektů s ekologickou tématikou. Dle České školní inspekce „…využívá škola pozitivní motivace, podporuje samostatnost a tvořivost žáků, poskytuje prostor pro seberealizaci, včetně rozvoje přirozeného nadání.“ DEBATY SE NA HELLO NIKDO NEBOJÍ.

Otevřenost – jsme otevření novým trendům, světu mimo školu, spolupráci s vysokými školami, vědeckými ústavy, firmami, účastníme se mezinárodních projektů Erasmus+, Edison, eTwining a dalších. Mezi pedagogy jsou i lidé z praxe. Podporujeme veškeré aktivity, které přináší tolik potřebný kontakt s realitou a zkušenosti. MODERNÍ DIDAKTIKA JE U NÁS NA PROGRAMU DNE.

Respekt – pěstujeme vzájemný respekt mezi žáky a pedagogy. Klima třídy je na prvním místě. Z průzkumů mezi žáky vyplývá, že právě vstřícný přístup pedagogů a jejich podpora, je jedna z věcí, které si na škole nejvíc cení. Práce pedagoga nekončí se zazvoněním. JSME ŠKOLA, KDE VZNIKAJÍ CELOŽIVOTNÍ PŘÁTELSTVÍ.

Bezpečnost – jsme malá škola, známe každého žáka. To nám umožňuje žáky nasměrovat a zavčasu reagovat na případné nežádoucí jevy v kolektivu. UMÍME POMOCI.

Mimoškolní aktivity – přes veškerou práci v hodinách si uvědomujeme, že to, na co se nejvíc vzpomíná, obvykle nebývá spjato s výukou, ale se společnými zážitky mimo školu. Proto organizujeme adaptační kurzy a lyžařské kurzy, výjezdy do zahraničí, besedy, společná divadla, literární autobusy, debatní ligy, vědecké exkurze aj. JDEME DO ZÁŽITKŮ.

Prospěchová a sociální stipendia – chceme školu učinit přístupnou pro všechny žáky, proto nabízíme sociální stipendia až do výše 10 tis. ročně, které pokrývá školné. Zároveň chceme ocenit studijní úspěchy a poskytujeme nejlepším žákům prospěchové stipendium až ve výši 10 tisíc korun ročně. DĚTI SI LEPŠÍ ŠKOLU ZASLOUŽÍ.

Náš facebook

Náš instagram

Youtube