Přijímací zkoušky

Školní vzdělávací program Gymnázia Hello je nastaven tak, aby i za pomoci moderních pedagogických metod srovnal během prvního ročníku případné rozdíly mezi žáky z jednotlivých základních škol a na pevných základech pak mohl stavět přípravu na maturitní zkoušky a úspěšné přijímací zkoušky na vysokou školu.

Důraz na jazykové vzdělání, moderní technologie, soft skills – rozvoj komunikačních a prezentačních dovedností aj. pak zaručuje kvalitní přípravu i pro pracovní život.

Harmonogram jednotných přijímacích zkoušek (JPZ) v roce 2023:

  • do 31. ledna 2023 ředitelka školy zveřejní kritéria přijímacího řízení
  • do 1. března 2023 termín podání přihlášky
  • 13. a 14. dubna 2023 JPZ na 4leté obory a nástavby
  • školní část přijímací zkoušky bude vykonána v termínu JPZ (tzn. 13. a 14. dubna 2023)
  • 15. a 16. dubna 2023 JPZ na víceletá gymnázia
  • 28. dubna 2023 předá Centrum výsledky JPZ ředitelům, kteří do 2 pracovních dnů vyhlásí výsledky přijímacího řízení zveřejněním přijatých uchazečů na vývěsce školy a na webových stránkách pod registračním číslem přiděleným uchazečům. Rozhodnutí o nepřijetí je odesláno poštou.
  • 10. a 11. května 2023 náhradní termíny JPZ

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ VE ŠKOLNÍM ROCE 2022/2023

Uchazeč svůj úmysl stát se žákem příslušného oboru dané školy potvrdí odevzdáním zápisového lístku (ZL) ředitelce školy a to nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí (ZL vydává ZŠ žáka). Zpětvzetí ZL není možné, s výjimkou případů, kdy uchazeč bere ZL zpátky pro uplatnění ve škole, kde bylo jeho odvolání úspěšné. Dokladem pro vydání ZL je rozhodnutí o přijetí na základě odvolání.
Odvolání proti rozhodnutí o nepřijetí lze podat ve lhůtě 3 pracovních dnů od dne doručení rozhodnutí o nepřijetí.

Uchazeč může podat nejvýše dvě přihlášky pro obor vzdělání s talentovou zkouškou a nejvýše dvě přihlášky pro ostatní obory vzdělání. Pořadí obou škol uvedených v tiskopise je na obou tiskopisech stejné (1. škola = 1. termín, 2. škola = 2. termín). JPZ lze na jedné škole konat dvakrát pouze tehdy, když si uchazeč podá dvě přihlášky do různých oborů vzdělání. V případě stejného oboru koná uchazeč JPZ pouze jednou.

Máte-li jakýkoliv dotaz, rádi Vám odpovíme. Kontaktujte nás na skipalova@helloskola.cz nebo volejte

Barboře Skipalové,
asistentce ředitelky školy na tel. 778 407 236
či pište na skipalova@helloskola.cz
Těšíme se na Vás.