Nahlédněte do výuky MMIT

UČEBNÍ PLÁN

1. ROČNÍK

80 % výuky je všeobecného gymnaziálního vzdělávání

20% přesah do moderních médií a IT nabízí širokou možnost využití. První ročník má speciálně vyučovány tyto předměty:

GEOGRAFIE

Z hodin:

Práce v prostředí GIS, tvorba vlastní mapy, práce s daty z družic (pohyb ledovců, meteorologické stavy)

Vytvoření 3D modelu sopky

Sběr dat z dronů, vytvoření 3D modelu naměřených dat

Využití technologií pro geocaching (GPS), tvorba vlastních stanovišť s mapou (GIS)

Meteostanice, měření, vytvoření grafů, diagramů a následná práce s nimi, výuka ve VR, tvorba animací geografických jevů, spolupráce s VŠB

BIOLOGIE

Z hodin:

práce v programu Corinth, tvorba 3D modelů buňky, tvorba preparátu, barvení, fotografie v mikroskopu, využití VR, elektronický herbář, spolupráce s OSU…

VÝTVARNÝ OBOR

Z hodin:

Animovaný film, základy figurální kresby, perspektiva, loutka, animace, fotografie, propagace, výstavní provoz…

GOOGLE ACADEMY

V dnešním světě rozmachu informačních a komunikačních technologií je nutné se v této oblasti správně orientovat. Nejde jen o umění pracovat s konkrétními nástroji (Word, Excel, Prezentace), ale i o orientaci a práci ve světě IT obecně.

Žák se naučí:

vyhledávat, sbírat a třídit informace ze zdrojů dostupných prostřednictvím internetu, umět je používat kritickým a systematickým způsobem, používat ICT k podpoře kritického myšlení, tvořivosti a inovacím,

získat znalosti a dovednosti nezbytných k využití digitálních technologií,

znalost právních a etické zásad, jež je třeba dodržovat při interaktivním využívání ICT.

K výuce těchto dovedností budeme používat lekce vytvořené v rámci on-line akademie Google for Education – Applied Digital Skills.

Ve výuce budou probírána například tato témata: „Zhodnocení důvěryhodnosti on-line zdrojů“, „Pochopení své digitální stopy“, „Organizace času pomocí digitálních nástrojů“, „Tvorba bezpečných hesel“ atd.

Žák získá platný Google certifikát

IT SPECIAL

Digitální videotvorba, marketing, video, dynamické webové aplikace, nová média, digitální grafika, prezentace a sebeprezentace, digital art, digitální estetika, vizuální identita…

KOMUNIKAČNÍ DOVEDNOSTI

Předmět nabízí studentům vhled do základů teorie komunikace a praktická cvičení v oblasti prezentačních a komunikačních dovedností. Cílem je osvojení si základních principů efektivní komunikace a prezentace. Teoretické základy pro praktická cvičení vycházejí z porozumění významu tzv. měkkých dovedností (soft skills). Právě komunikace a komunikační obratnost patří mezi dovednosti, jež jsou v současné době žádané napříč obory. Studenti získají základy komunikace v rámci sociální role (očekávaný způsob chování, který se váže k určitému sociálnímu statusu), vyzkouší si modelové příklady různých rolí. Studenti rovněž porozumí základnímu významu masmediální komunikace, masových médií a jejich působení na společnost. Výuka zahrnuje foto, audio a video ukázky, modelově například významnou rozhlasovou hru Válka světů, kdy se řada posluchačů domnívala, že skutečně čelí aktuální hrozbě z jiné planety a vyvolala paniku ve společnosti. Seznámeni budou rovněž s metodami měření výsledků čtenosti, poslechovosti, sledovanosti. Vyučovací hodina obsahuje nad rámec kontextové teorie k určitému tématu také vysvětlení vybraného pojmu či jevu z oblasti komunikace a to s přihlédnutím k aktuálním trendům ve společnosti. Praktické příklady a cvičení jsou zaměřeny na komunikační a prezentační dovednosti s uvědoměním si základních rysů komunikačních typů osob. Cílem je pochopení obecných komunikačních pravidel, zásad komunikace v týmu, předávání informací a principů argumentace. Praktická cvičení jsou zaměřena i na základní zvládání vypjatých situací, které mohou v komunikaci nastat.

Fyzika

digitální analýza dat a zpracování grafů, diagramů na základě vlastních měření, využití počítačových simulací a tvorba vybraných modelů, zkušenost s vědeckým výzkumem a jeho prezentací, multimediální přístup (např. výuka ve VR), virtuální laboratoře, interdisciplinární vztahy fyziky s jinými obory. 

Náš facebook

Náš instagram

Youtube