Maturitní zkoušky

Nejdůležitější informace pro maturitní zkoušky ve školním roce 2021/2022

MZ ve šk.r. 2021-2022.pdf

Termíny

1. 12. 2021 termín pro podání přihlášky k maturitní zkoušce ředitelce školy pro jarní zkušební termín
31. 3. 2022 termín odevzdání seznamu literatury ke zkoušce ředitelce školy z českého jazyka a literatury pro jarní zkušební termín
5. 4. 2022 písemné práce z ČJL
6. 4. 2022 písemné práce z AJ
7. 4. 2022 písemné práce z NJ, ŠJ
2. 5. 2022 didaktický test z AJ 13:00 – 15:20
3. 5. 2022 didaktický test z ČJL 8:00 – 9:45
4. 5. 2022 didaktický test z NJ 13:00 – 15:20
15. 5. 2022 výsledky didaktických testů
30. 5. – 1. 6. 2022 ústní maturitní zkoušky

KATALOG POŽADAVKŮ
https://maturita.cermat.cz/menu/katalogy-pozadavku

MATURITNÍ ZPRAVODAJ
https://www.cermat.cz/files/files/Aktuality/2022/Cermat__MZ_57_21.pdf

Společná část maturitní zkoušky
Společná část maturitní zkoušky je konána pouze formou didaktických testů, které zadává a hodnotí Centrum pro zjišťování výsledků ve vzdělávání (dříve CERMAT).
Povinně bude každý maturující žák konat didaktický test z českého jazyka a literatury.
Dále si žák musí volit mezi didaktickým testem z cizího jazyka (AJ, NJ, ŠJ) nebo didaktickým testem z matematiky. V rámci nepovinných zkoušek si žák může zvolit až dvě zkoušky: z cizího jazyka, z matematiky a z matematiky rozšiřující.
Didaktické testy budou hodnoceny pouze „uspěl/neuspěl“ s procentuálním vyjádřením úspěšnosti. Hodnocení „uspěl“ je podmínkou pro získání maturitního vysvědčení.
Podmínkou konání zkoušek profilové části není úspěšné vykonání didaktických testů.

Nepovinná zkouška z matematiky

Profilové části maturitní zkoušky

  • NAHRAZENÍ ZKOUŠKY Z CIZÍHO JAZYKA
    Sdělení školy v souladu s § 81 odst. 7 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním vyšším odborném a jiném vzdělávání (školského zákona), ve znění pozdějších přepisůJednu ze čtyř povinných zkoušek konanou z cizího jazyka nebo jednu ze dvou nepovinných zkoušek konanou z cizího jazyka lze nahradit výsledkem úspěšně vykonané standardizované zkoušky dokládající jazykové kompetence žáka na úrovni B2 nebo úrovni vyšší podle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky u tzv. 1. cizího jazyka a na úrovni B1 nebo úrovni vyšší u 2. cizího jazyka.
     

Žák v takovém případě podává ředitelce školy písemnou žádost o nahrazení zkoušky nejpozději do 31. března pro konání maturitní zkoušky v jarním zkušebním období a do 30. června pro konání maturitní zkoušky v podzimním zkušebním období daného školního roku (§ 19 a odst. 3 vyhlášky č. 177/2009 Sb. v platném znění).

Formulář žádosti o nahrazení zkoušky, který můžete vyplnit a vytisknout:
Ke stažení zde

Součástí žádosti je vždy ověřená kopie dokladu o úspěšném vykonání standardizované jazykové zkoušky. Žák současně předloží ředitelce školy originál dokladu (certifikátu) k nahlédnutí.
Viz též Informace MŠMT:
https://www.msmt.cz/vzdelavani/stredni-vzdelavani/informace-msmt-o-zkouskach-urcenych-k-nahrazovani-zkousek-z-4

Protože na vysvědčení bude u příslušné zkoušky místo stupně prospěchu slovo „nahrazeno“, nebude tato zkouška součástí celkového hodnocení maturitní zkoušky.