Maturitní zkoušky

Nejdůležitější informace pro maturitní zkoušky ve školním roce 2022/2023

Maturitní zkoušky ve školním roce 2022/2023

Termíny

Stránky MŠMT s termíny

1. 12. 2022 nejzazší termín pro podání přihlášky k maturitní zkoušce ředitelce školy pro jarní zkušební termín
31. 3. 2023 termín odevzdání seznamu literatury ke zkoušce ředitelce školy z českého jazyka a literatury pro jarní zkušební termín

31. 3. 2023 termín odevzdání žádosti o nahrazení jazykové zkoušky ředitelce školy
26. 4. – 28. 4. 2023 písemné práce z ČJL a z cizích jazyků
2. 5. 2023 8:00 didaktický test z matematiky

2. 5. 2023 13:30 didaktický test z angličtiny

3. 5. 2023 8:00 didaktický test z ČJL
15. 5. 2023 výsledky didaktických testů
29. 5. – 1. 6. 2023 ústní maturitní zkoušky

KATALOG POŽADAVKŮ
https://maturita.cermat.cz/menu/katalogy-pozadavku

MATURITNÍ ZPRAVODAJ cizí jazyk

MATURITNÍ ZPRAVODAJ český jazyk a literatura

MATURITNÍ ZPRAVODAJ matematika

Společná část maturitní zkoušky
Společná část maturitní zkoušky je konána pouze formou didaktických testů, které zadává a hodnotí Centrum pro zjišťování výsledků ve vzdělávání (dříve CERMAT).
Povinně bude každý maturující žák konat didaktický test z českého jazyka a literatury.
Dále si žák musí volit mezi didaktickým testem z cizího jazyka (AJ, NJ, ŠJ) nebo didaktickým testem z matematiky. V rámci nepovinných zkoušek si žák může zvolit až dvě zkoušky: z cizího jazyka, z matematiky a z matematiky rozšiřující.
Didaktické testy budou hodnoceny pouze „uspěl/neuspěl“ s procentuálním vyjádřením úspěšnosti. Hodnocení „uspěl“ je podmínkou pro získání maturitního vysvědčení.
Podmínkou konání zkoušek profilové části není úspěšné vykonání didaktických testů.

Nepovinná zkouška z matematiky

Profilové části maturitní zkoušky

  • NAHRAZENÍ ZKOUŠKY Z CIZÍHO JAZYKA
    Sdělení školy v souladu s § 81 odst. 7 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním vyšším odborném a jiném vzdělávání (školského zákona), ve znění pozdějších přepisů Jednu ze čtyř povinných zkoušek konanou z cizího jazyka nebo jednu ze dvou nepovinných zkoušek konanou z cizího jazyka lze nahradit výsledkem úspěšně vykonané standardizované zkoušky dokládající jazykové kompetence žáka na úrovni B2 nebo úrovni vyšší podle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky u tzv. 1. cizího jazyka a na úrovni B1 nebo úrovni vyšší u 2. cizího jazyka.
  • CERTIFIKÁT CIZÍ JAZYK 2023
  • ZPŮSOB HODNOCENÍ PROFILOVÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY

Žák v takovém případě podává ředitelce školy písemnou žádost o nahrazení zkoušky nejpozději do 31. března pro konání maturitní zkoušky v jarním zkušebním období a do 30. června pro konání maturitní zkoušky v podzimním zkušebním období daného školního roku (§ 19 a odst. 3 vyhlášky č. 177/2009 Sb. v platném znění).

Formulář žádosti o nahrazení zkoušky, který můžete vyplnit a vytisknout:
Ke stažení zde

Součástí žádosti je vždy ověřená kopie dokladu o úspěšném vykonání standardizované jazykové zkoušky. Žák současně předloží ředitelce školy originál dokladu (certifikátu) k nahlédnutí.

Protože na vysvědčení bude u příslušné zkoušky místo stupně prospěchu slovo „nahrazeno“, nebude tato zkouška součástí celkového hodnocení maturitní zkoušky.