Maturitní zkoušky

Nejdůležitější informace pro maturitní zkoušky ve školním roce 2023/2024

Termíny

Harmonogram písemných prací:

23. 4. 2024 anglický jazyk od 8:00

24. 4. 2024 český jazyk a literatura od 8:00

25. 4. 2024 německý/španělský jazyk od 8:00

Harmonogram didaktických testů:

2. 5. 2024 anglický jazyk 13:30 – 16:25

3. 5. 2024 český jazyk a literatura 8:00 – 10:10

27. 5. – 31. 5. 2024 ústní maturitní zkoušky

Maturitní kalendář pro podzimní zkušební období 2024

Termín podání přihlášky k maturitní zkoušce je nejpozději do 25. června 2024

Didaktické testy se budou konat v období od 1. do 10. září 2024 – MŠMT stanoví podrobný časový rozvrh konání zkoušek do 15. srpna 2024

Zkoušky profilové části MZ se budou konat v rozmezí od 1. do 20. září 2024 – konkrétní termíny stanoví škola do 25. srpna 2024

Společná část maturitní zkoušky
Společná část maturitní zkoušky je konána pouze formou didaktických testů, které zadává a hodnotí Centrum pro zjišťování výsledků ve vzdělávání (dříve CERMAT).
Povinně bude každý maturující žák konat didaktický test z českého jazyka a literatury.
Dále si žák musí volit mezi didaktickým testem z cizího jazyka (AJ, NJ, ŠJ) nebo didaktickým testem z matematiky. V rámci nepovinných zkoušek si žák může zvolit až dvě zkoušky: z cizího jazyka, z matematiky a z matematiky rozšiřující.
Didaktické testy budou hodnoceny pouze „uspěl/neuspěl“ s procentuálním vyjádřením úspěšnosti. Hodnocení „uspěl“ je podmínkou pro získání maturitního vysvědčení.
Podmínkou konání zkoušek profilové části není úspěšné vykonání didaktických testů.

Nepovinná zkouška z matematiky

Profilové části maturitní zkoušky

  • NAHRAZENÍ ZKOUŠKY Z CIZÍHO JAZYKA
    Sdělení školy v souladu s § 81 odst. 7 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním vyšším odborném a jiném vzdělávání (školského zákona), ve znění pozdějších přepisů Jednu ze čtyř povinných zkoušek konanou z cizího jazyka nebo jednu ze dvou nepovinných zkoušek konanou z cizího jazyka lze nahradit výsledkem úspěšně vykonané standardizované zkoušky dokládající jazykové kompetence žáka na úrovni B2 nebo úrovni vyšší podle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky u tzv. 1. cizího jazyka a na úrovni B1 nebo úrovni vyšší u 2. cizího jazyka.

Žák v takovém případě podává ředitelce školy písemnou žádost o nahrazení zkoušky nejpozději do 31. března pro konání maturitní zkoušky v jarním zkušebním období a do 30. června pro konání maturitní zkoušky v podzimním zkušebním období daného školního roku (§ 19 a odst. 3 vyhlášky č. 177/2009 Sb. v platném znění).

Formulář žádosti o nahrazení zkoušky, který můžete vyplnit a vytisknout:
Ke stažení zde

Součástí žádosti je vždy ověřená kopie dokladu o úspěšném vykonání standardizované jazykové zkoušky. Žák současně předloží ředitelce školy originál dokladu (certifikátu) k nahlédnutí.

Protože na vysvědčení bude u příslušné zkoušky místo stupně prospěchu slovo „nahrazeno“, nebude tato zkouška součástí celkového hodnocení maturitní zkoušky.

Náš facebook

Náš instagram

Youtube