Mateřská škola | Gymnázium | Jazyková škola | Bakaláři | Strava

Školní poradenské pracoviště

Školní poradenské pracoviště (ŠPP) poskytuje odborné služby ve smyslu vyhlášky č. 197/2016 Sb., kterou se mění vyhláška č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských zařízeních ve znění pozdějších předpisů. ŠPP je podřízeno ředitelce školy. S veškerými informacemi poskytnutými v rámci ŠPP je nakládáno v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

ŠPP zajišťuje koordinaci a poskytování preventivních, poradenských a diagnostických služeb přímo ve škole. Pečuje o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami, výchovnými problémy či žáky nadanými. Podporuje komunikaci mezi školou a zákonnými zástupci, poskytuje bezplatné poradenství žákům, studentům, jejich zákonným zástupcům a pedagogickým pracovníkům. Podmínkou poskytnutí poradenské služby je písemný souhlas zletilého žáka nebo zákonného zástupce nezletilého žáka.

Členové ŠPP:

  • Výchovný poradce – Mgr. Daniela Marková
  • Metodik prevence – Mgr. Petr Horský
  • Koordinátor nadání – Ing. Hana Hlaváčková
  • Speciální pedagog, pedagog s oprávněním – Mgr. Radka Aniolová
  • Kariérový poradce –externí pracovnice Mgr. Gajdaczová, Mgr. Ivana Seberová
  • Vedoucí MS asistenti pedagoga – Kateřina Vopalecká
  • Externí psychologická péče – Mgr., Ing. Soňa Plháková

Konzultační hodiny:

Výchovný poradce:

PO – 12.40 – 13.30

ČT –   8.00 – 9.00 a 12.40 – 13.30

PÁ –   9.00 – 10.50 a 11.40 – 12.35

Na pracovišti. Dle potřeby na základě domluvy přes email/telefonicky/MS Teams i mimo konzultační hodiny.

Metodik prevence:

ÚT – 11.50 – 14.20

ČT –   13.30 – 14.20

Na pracovišti. Dle potřeby na základě domluvy přes email/telefonicky/MS Teams i mimo konzultační hodiny.

Užitečné odkazy:

V Ostravě 23.8.2021

                                                                                                  —————————————————

                                                                                                   PaedDr. Ivona Klímová, MBA