Mateřská škola | Gymnázium | Jazyková škola | Bakaláři | Strava

Školní poradenské pracoviště

Školní poradenské pracoviště (ŠPP) poskytuje odborné služby ve smyslu vyhlášky č. 197/2016
Sb., kterou se mění vyhláška č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a
školských zařízeních ve znění pozdějších předpisů. ŠPP je podřízeno ředitelce školy.
S veškerými informacemi poskytnutými v rámci ŠPP je nakládáno v souladu se zákonem č.
101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.


ŠPP zajišťuje koordinaci a poskytování preventivních, poradenských a diagnostických služeb
přímo ve škole. Pečuje o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami, výchovnými problémy
či žáky nadanými. Podporuje komunikaci mezi školou a zákonnými zástupci, poskytuje
bezplatné poradenství žákům, studentům, jejich zákonným zástupcům a pedagogickým
pracovníkům. Podmínkou poskytnutí poradenské služby je písemný souhlas zletilého žáka nebo
zákonného zástupce nezletilého žáka.

Členové ŠPP:

 • Výchovný poradce – Mgr. Daniela Elšíková
 • Metodik prevence – Mgr. Petr Horský
 • Koordinátor nadání – Ing. Hana Hlaváčková
 • Speciální pedagog, pedagog – Mgr. Irena Plucnarová
 • Kariérový poradce – Mgr. Soňa Gajdaczová
 • Vedoucí MS asistenti pedagoga – Kateřina Vopalecká

Konzultační hodiny:

Výchovný poradce:

PONDĚLÍ … 9:00 – 11:50 a 13:35 – 14:20
STŘEDA … 10:00 – 11:50 a 13:35 – 14:15
ČTVRTEK … 9:45 – 10:50
PÁTEK … 8:05 – 9:00, 10:50 – 11:50 a 12:40 – 13:30

V jiném čase po předchozí domluvě na markova@helloskola.cz

Metodik prevence:

PONDĚLÍ …10:00 – 10:50
STŘEDA … 14:30 – 15:30
PÁTEK … 10:00 – 10:50

Na pracovišti. Dle potřeby na základě domluvy přes email/telefonicky/MS Teams i mimo konzultační hodiny.

Užitečné odkazy:

 • Pedagogicko-psychologická poradna Ostrava-Zábřeh: www.ppp-ostrava.cz/
 • Pedagogicko-psychologická poradna Opava: www.pppopava.cz/
 • Středisko výchovné péče Ostrava: www.svp-ostrava.cz/
 • SPC pro vady sluchu: www.deaf-ostrava.cz/
 • SPC pro vady řeči a poruchy autistického spektra: www.zskptvajdy.cz/spc/
 • SPC pro děti, žáky a studenty s tělesným postižením Frýdek-Místek: www.ruzovka.eu
 • Úřad práce Ostrava: www.uradprace.cz

V Ostravě 2. 9. 2023

                                                                                                   PaedDr. Ivona Klímová, MBA

Náš facebook

Náš instagram

Youtube