Mateřská škola | Gymnázium | Jazyková škola | Bakaláři | Strava

Družina, kroužky a ŠK

Provoz školní družiny

  • ráno od 7:00 do 8:45 hod.
  • odpoledne od 12:40 do 17:00 hod.
     

Pohledem paní vychovatelky Markéty Kellerové
Školní družina slouží především k odpočinku, dále k rozvoji zájmů žáků v době po vyučování, k efektivnímu využití volného času. Školní družinu navštěvují žáci 1. – 5. ročníku základní školy. Její činnost vychází z pedagogiky volného času. Cílem je snaha o vytvoření místa pro odpočinek žáků po vyučování a zároveň přispění k cílenému ovlivňování jejich volného času

Školní družinu navštěvují žáci základní školy před vyučováním a po skončení vyučování. Družina v naší škole je v provozu denně od 7:00 do 8:45 a od 12:35 do 17:00 hodin.

Školní družina je součástí základní školy a nachází se v budově školy. Tvoří jí tři oddělení. Maximální kapacita jednoho oddělení je 30 žáků. Školní družina poskytuje svou činnost každodenně a to v závislosti na rozvrhu hodin základní školy.

Denní rozvrh ŠD
12:35 – 14:30 hygienická příprava na oběd, odpočinková činnost
14:30 – 16:00 pobyt venku nebo individuální činnost, zájmová činnost
16:00 – 16:30 příprava do vyučování
16:30 – 17:00 zájmová činnost, postupný odchod dětí

Zájmové kroužky

Kroužky budou probíhat od pondělí do pátku. Činnost kroužků bude zahájena v říjnu.

Školní družina

Hlavním úkolem je výchova harmonicky rozvinutého člověka pomocí složek výchovy a podílení se na vytváření a respektování společných pravidel soužití. V 1. oddělení se zejména jedná o seznámení prvňáčků s prostředím školní družiny a zvyklostem společné práce. Poučení o zásadách slušného chování je nezbytnou součástí, důležité je vytváření estetického prostředí a udržování čistoty a pořádku ve třídě, na chodbách, v jídelně. U starších dětí pomáháme rozvíjet různými metodami intelektové schopnosti, zvyšování sociálních kompetencí současně zvyšuje sebevědomí a zodpovědnost. Vychovatelky plánují činnosti také dle individuálních potřeb žáků, přizpůsobují je momentálním potřebám dětí, respektují aktuální situaci v družině a přihlížejí k ročnímu období. Vychovatelky rovněž úzce spolupracují s třídními učiteli, rodiči a vedením školy.

Režim dne zahrnuje odpočinkovou část – odstraňování únavy žáků z vyučování, vytváření celkové duševní pohody. V zájmových činnostech se děti vyžijí sportovně, estetická stránka obsahuje výtvarnou tvorbu, rozvoj hudební gramotnosti, v přírodovědné sekci se klade důraz na ochranu životního prostředí, pozorování přírody a jejich proměn. Rekreační činnost zahrnuje vydatné pohybové aktivity na čerstvém vzduchu dle fyzické zdatnosti dětí a s přihlédnutím k aktuálnímu zdravotnímu stavu.

Bylo úžasné sledovat přirozenou kreativitu prvňáčků, od nesmělých pokusů o pohybové ztvárnění prvních tanečních krůčků až po improvizovaná vystoupení na dané hudební téma. Překvapila mne jejich schopnost propojení výtvarné práce s veršovaným slovem. Radostné prožívání z vlastní tvorby hereckých etud se stalo inspirací i pro dívky z řad spolužáků. Iniciativně se zapojovali do dalších projektů. Přirozená zvídavost dětí je hnacím motorem i pro vychovatele. Je nutno být stále v obraze, neustrnout. I ve své další výchovné práci s dětmi chci klást důraz na citové obohacení v jednotlivých složkách. Zvyšovat dětem sebevědomí, posilovat jejich pocit bezpečí a láskyplným prostředím dodávat dětem sílu k překonávání jejich smutků, případných nezdarů a tak přispívat k úspěšnému plnění každodenních úkolů. (Jiřina Vrobelová – vychovatelka)

Vyzvedávání dětí ze školní družiny je možné kdykoliv, z kroužku až po jeho ukončení. Rodiče si vyzvedávají děti ze školní družiny nebo z kroužku osobně, bez doprovodu mohou jít domů jen ty děti, u kterých má škola písemný souhlas rodičů.

Školní klub

Činnost ŠK navazuje na výchovně – vzdělávací činnost školy. Činnost školního klubu je realizována podle rozvrhu hodin jednotlivých kroužků. V rámci školního klubu si žáci mohou vybírat ze zájmových útvarů.

Žáci se věnují nabízeným činnostem, které vykonávají dobrovolně, dle jejich potřeb a zájmů.
Snažíme se o výchovu k odpovědnosti, k sebepoznání, vedeme žáky ke spolupráci ve skupině a posilujeme komunikační dovednosti.
Kapacita ŠK je 30 dětí.