Mateřská škola | Gymnázium | Jazyková škola | Bakaláři | Strava

Filozofie školy

Základní škola je moderní školou s výukou předmětů v českém a anglickém jazyce již od první třídy. Učitelský sbor je proto složen nejen z českých učitelů s perfektní znalostí anglického jazyka, ale rovněž z kvalitních učitelů z anglicky mluvících zemí. Oproti svým spolužákům z prvního stupně běžných základních škol mají naši žáci už osvojenu a zažitu běžnou komunikaci v angličtině. Angličtina je pro ně daleko více než jen školním předmětem, neboť jsou zvyklí používat angličtinu jako nástroj pro další učení i nástroj běžného styku, jsou zvyklí komunikovat s rodilými mluvčími. Naši žáci si na vlastní kůži zkouší, že při užívání cizího jazyka není problémem udělat nějakou dílčí chybu, ale že mnohem větší chybou by bylo bát se jazyk používat. Žáky připravujeme na Cambridgeské zkoušky z anglického jazyka. Český jazyk je prvním vyučovacím jazykem a zejména na počátku studia jednoznačně dominuje. Český jazyk u nás není jen o pravopise, ale také o vlastní mimočítankové četbě. Za každé pololetí udělujeme titul „Knihožrouta“ . Hodně čteme i ve školní družině.

Anglický jazyk není považován za cizí jazyk, protože většina dětí je již během docházky v mateřské škole vyučována bilingvně. Při nástupu na základní školu nemusí mít dítě žádné znalosti anglického jazyka. Děti se s angličtinou seznamují postupně a přirozeně. Během prvních začátků se děti učí angličtinu pomocí velmi zajímavé metody Jolly Phonics. Je to metoda, která dětem pomáhá rozvíjet jejich čtenářské dovednosti v anglickém jazyce. Předmět anglický jazyk se vyučuje od první třídy, jeho časová dotace se pozvolna zvyšuje tak, aby šestileté děti nebyly přetěžovány v období, kdy si ke vzdělávání teprve utvářejí vztah. Hudební výchova na 1. stupni základní školy je zpočátku vyučována jak v českém jazyce, tak v anglickém, aby se děti naučily zpívat a seznámily se i s českými národními písněmi. Tělesná výchova, výtvarná výchova a praktické činnosti na 1. stupni základní školy jsou vyučovány jak v českém jazyce, tak v anglickém, později pouze v angličtině. V těchto předmětech nám záleží především na praktickém využití získaných dovedností pro užitek i radost ostatních či vlastní. Chceme dětem v těchto výchovách nabídnout co nejširší spektrum možností a aktivit a opět je zaměřovat směrem na vlastní život, aby na konci každého ročníku měly jasno v tom, proč se danou věc naučily.

Další cizí jazyky, španělština, němčina a ruština, jsou zařazeny jako povinné předměty od 6 ročníku. Science je volitelný předmět, který jsme zařadili do 5. ročníku. V tomto předmětu je v angličtině vyučováno vybrané učivo předmětu přírodověda. Základní znalosti ovšem žáci získávají souběžnou výukou předmětu v českém jazyce. Science je také povinný předmět, který jsme zařadili do 7. ročníku. V tomto předmětu propojujeme a prohlubujeme znalosti a slovní zásobu z přírodovědných předmětů a dáváme prostor pro bádání a pokusy.

Matematika je vyučována, na 1. a 2. stupni základní školy, částečně v anglickém a částečně v českém jazyce. Proto je tento předmět vyučován jak z českých, tak z britských učebnic a učivo je tomu přizpůsobeno. Česky je vyučována nová látka, aby došlo ke správnému pochopení a používání správného názvosloví. Dějepis, zeměpis, přírodopis a práce s počítačem, také na 1. stupni základní školy, jsou předměty, kde rozšiřujeme a prohlubujeme učební látku a terminologii v anglickém jazyce.

Pro výuku žáků v první třídě chystáme:

• Genetickou metodu čtení
• Psaní podle Comenia Script
• Matematiku podle profesora Hejného

Naše certifikáty

Rodiče vítání

Cambridge ESOL

Fakultní instituce ostravské univerzity v Ostravě

Naše třídy

Odborná učebna F/CH/Bi

Vnitřní prostory

Hlavní budova