Mateřská škola | Gymnázium | Jazyková škola | Bakaláři | Strava

Zápis do 1. třídy a Předškolák

Přijatí žáci do 1. třídy pro rok 2024/2025 – Gratulujeme!

SEZNAM PŘIJATÝCH ŽÁKŮ

REZERVUJTE SI SVÉ MÍSTO PRO VČASNÝ PODPIS SMLOUVY

Přijetí do 1. třídy ZŠ Hello pro školní rok 2024/2025

Preferenční kritéria

Motivační rozhovor na posouzení splnění předpokladů ke vzdělávání dle ŠVP ZŠ Hello, tj. ověření souladu osobnostních předpokladů, potřeb a školní připravenosti žáka s pojetím vzdělávání na ZŠ Hello  (0 – 62 bodů)

 • Jazykové předpoklady, sluchové vnímání, základní logické představy (0 – 33 bodů)
 • Předchozí docházka do MŠ Hello se stejným zaměřením ŠVP, dle délky docházky (10 – 20 bodů)
 • Starší sourozenec ve škole (v době nástupu dítěte do školy bude sourozenec stále žákem školy Hello)  (10 bodů)
 • Docházka do přípravného kurzu v ZŠ Hello – Předškolák – dle délky účasti v kurzu 50 – 100%       (5 – 10 bodů)                                                                     

Celkový počet získaných bodů je 135.

Maximální počet přijatých dětí do 1. třídy ZŠ Hello pro školní rok 2024/2025 je 20 žáků.

Přijati budou žáci s nejvyšším počtem bodů podle konečného pořadí do naplnění stanovené kapacity, tj. 20. žáků v 1. třídě ve školním roce 2024/2025. V případě naplnění kapacity a stejného počtu bodů u více uchazečů rozhodne ředitelka školy losováním.

Zveřejnění výsledku zápisu bude 19. 4. 2024 ve 12.00 hod. na webových stránkách školy a na veřejné vývěsce před hlavním vchodem do školy.

Po seznámení se s výsledky zápisu je pro podepsání smlouvy a převzetí Rozhodnutí o přijetí potřebné uhradit 3 splátky školného, a to nejpozději do 21. 4. 2024, kdy bude zveřejněn rezervační systém pro podpis smlouvy u ředitelky školy.

V Ostravě 15. 2. 2024

PaedDr. Ivona Klímová, MBA

Termíny zápisu do 1. třídy:

9.4.2024

10.4.2024

17.4.2024

Hello Předškolák

5 důvodů proč dát syna/dceru do ZŠ Hello

 • Naučí se více a lépe. Kombinace kvalitních pedagogů a  menšího počtu dětí ve třídě garantuje dostatek prostoru a pozornosti pro každého a je předpokladem pro účinné vzdělávání.
 • Bude se do školy těšit a bude „v pohodě“. Z našeho interního průzkumu mezi rodiči vyplývá, že děti do školy chodí rády. To je pro nás velmi důležité, jelikož výzkum i školní praxe ukazují, že výsledky žáků jsou lepší, jestliže se žáci cítí ve škole v bezpečí a obklopeni prostředím, kde mají podporu.
 • Dorozumí se lépe v angličtině. 5 hodin angličtiny týdně + konverzace s rodilým mluvčím + používání angličtiny i v dalších předmětech = zaručený pokrok.
 • Bude v dobré společnosti 🙂

Co čeká naše žáky na základní škole?

Na 1. stupni základní školy:

 • V 1. třídě genetická metoda čtení, písmo Comenia Script, metoda Jolly Phonics, výuka matematiky podle prof. Hejného.
 • Předmět matematika a předměty s výchovným zaměřením jsou vyučovány v anglickém jazyce.
 • Angličtina je pro naše žáky daleko více než jen školním předmětem. Jsou zvyklí komunikovat s rodilými mluvčími a využívat angličtinu i v odborných předmětech.
 • Žáci kromě známek získávají i slovní hodnocení, ze kterého se dozví, v čem vynikají a kde mají přidat.
 • Žáci skládají zkoušky Cambridge Exams, které jsou důkazem jejich znalostí a pokroků v anglickém jazyce.
 • Science je volitelný předmět, který jsme zařadili do 5. ročníku. V tomto předmětu je v angličtině vyučováno vybrané učivo z přírodovědy. Základní znalosti ovšem žáci získávají souběžnou výukou předmětu v českém jazyce.
 • Učitelský sbor je složen nejen z českých učitelů s perfektní znalostí anglického jazyka, ale rovněž z kvalitních učitelů z anglicky mluvících zemí.
 • Žákům nabízíme volnočasové aktivity jako kybernetika, deskové hry, výtvarný, keramický, sportovní a taneční kroužek a další.
 • Organizujeme ozdravné pobyty, plavání, lyžařskou školičku.
 • Spolupracujeme s Mensou ČR.
 • Pro nadané děti nabízíme činnost v Klubu nadaných dětí.
 • Nabízíme sociální stipendia.

Na 2. stupni základní školy:

 • Naučí se více a lépe. Kombinace kvalitních pedagogů a nižšího počtu žáků ve třídě garantuje dostatek prostoru a pozornosti pro každého.
 • Pět hodin angličtiny týdně + konverzace s rodilým mluvčím + používání angličtiny i v dalších předmětech = zaručený pokrok.
 • Další cizí jazyk – od 6. ročníku výběr ze španělštiny, německého a ruského jazyka.
 • Ve volitelném předmětu Science v 7. ročníku si osvojí vybrané učivo přírodovědných předmětů (přírodopis, zeměpis, fyzika, chemie) v anglickém jazyce.
 • Organizujeme poznávací pobyty do Anglie.
 • Organizujeme lyžařský kurz, adaptační pobyt, výjezdy s výukovými programy, ozdravné pobyty.
 • Nabízíme sociální stipendia.
 • Žákům nabízíme netradiční volnočasové aktivity jako kybernetika, španělský jazyk, stolní tenis, deskové hry.
 • Spolupracujeme s Mensou ČR.
 • Pro nadané děti nabízíme činnost v Klubu nadaných dětí.