Mateřská škola | Gymnázium | Jazyková škola | Bakaláři | Strava

Odborné učebny základní školy Hello

Registrační číslo projektu: CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_063/0003693

Gymnázium, základní škola a mateřská škola Hello s.r.o. získalo finanční podporu z EU, konkrétně Integrovaného regionálního operačního programu, na výstavbu, rekonstrukci a pořízení vybavení odborných učeben.

Hlavním cílem projektu je prostřednictvím rekonstrukce 6ti odborných učeben, s vazbou na klíčové kompetence, zlepšit dostupnost a kvalitu bilingvního vzdělávání v Moravskoslezském kraji.

Výsledkem projektu je vybudování 2 multifunkčních učeben, 1 učebny cizích jazyků, 2 přírodovědných učeben, 1 počítačové učebny, zajištění konektivity školy a bezbariérovosti.

Na projekt je poskytována finanční podpora z EU, konkrétně Integrovaného regionálního operačního programu, výzvy č. 47.