Život školy / Projekty / ovoce do škol / novelizace ovoce do škol

Změny v projektu Ovoce a zelenina do škol pro školní rok 2014/2015:

V návaznosti na změny v evropských předpisech (nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 1308/2013 a nařízení Komise č. 288/2009) bylo novelizováno také Nařízení vlády č. 478/2009 Sb.

Novelizace Nařízení vlády č. 478/2009 Sb., obsahuje následující změny:

1. Dotované produkty mohou být dodávané žákům prvního stupně základních škol včetně přípravných tříd základní škol (v nařízení se vyskytuje označení „první stupeň“). Dosud mohli produkty dostávat pouze žáci prvních až pátých ročníků základní škol. 2. V rámci projektu bude možno dodávat též balené ovocné protlaky, pokud neobsahují přísady uvedené v přímo použitelném předpise Evropských společenství ani konzervanty. Společně se šťávami budou protlaky tvořit max. 25 % celkového počtu produktů dodávaných do jednotlivých škol v průběhu daného školního roku. 3. Aby se podpořily dodávky českých, popř. evropských produktů, může podíl produktů pocházejících ze zemí mimo EU v průběhu daného školní roku činit nejvýše 10 % celkového počtu produktů dodaných do škol. 4. Do 1. září příslušného kalendářního roku Fond každému schválenému žadateli oznámí minimální počet dodávek produktů za měsíc příslušného školního roku, a to podle výše přidělených finančních prostředků na příslušný školní rok. Při každé dodávce žadatel zajistí dodání jedné a více porcí produktů na žáka do každé školy, s níž má žadatel uzavřenou smlouvu o dodávání produktů na probíhající školní rok. Za porci pro jednoho žáka se považuje 1 kus ovoce či zeleniny o minimální hmotnosti 100 g nebo odpovídající počet kusů drobnějšího ovoce či zeleniny o celkové minimální hmotnosti 100 g, případně 1 kus balení ovocné či zeleninové šťávy nebo ovocného protlaku.

Na školní rok 2014/2015 byl minimální počet dodávek stanoven na 2 dodávky měsíčně. Stanovený minimální počet dodávek produktů za měsíc je pro žadatele závazný. Cílem je zvýšit frekvenci měsíčních dodávek produktů a tím přispět k naplnění účelu projektu, kterým je především vytváření zdravých stravovacích návyků a zvýšení krátkodobé i dlouhodobé spotřeby ovoce a zeleniny. Pokud škola nechce dostávat produkty v souladu se stanoveným minimálním počtem dodávek, potom připomínáme, že účast v projektu je zcela dobrovolná a přihlásit či odhlásit se z projektu je možno do 25. 9. daného roku. 5. Nově se zavádí formulář „Přehled měsíčních dodávek produktů v rámci projektu „Ovoce a zelenina do škol“ (k nahlédnutí v příloze), kde budou uvedeny všechny dodávky produktů za daný měsíc do příslušné školy. Zde se školám dostává rovněž příležitosti vyjádřit se ke kvalitě dodaných produktů. Používání tohoto formuláře není ve stávajícím školním roce pro žadatele povinné. Pokud jej však začne používat, je povinností každé školy Přehled měsíčních dodávek produktů potvrdit razítkem školy a podpisem osoby, která dodávky přebírá. Od školního roku 2015/2016 budeformulář povinný pro všechny žadatele. Vyplněný a potvrzený formulář zasílá následně schválený žadatel spolu se žádostí o podporu na adresu SZIF. Škola si ponechává pouze potvrzené dodací listy (pro případnou kontrolu na místě). 6. V souladu s nařízením Komise č. 288/2009 může být podpora poskytnuta nově také na doprovodná opatření, a to zejména: a) exkurze do zemědělských a zahradnických podniků a podniků zaměřených na produkci, distribuci, zpracování nebo prodej ovoce a zeleniny,

b) odborné přednášky, vzdělávací akce a informační kampaně o produktech dodávaných v rámci projektu Ovoce a zelenina do škol, o zdravých stravovacích návycích, o ochraně životního prostředí, o produkci, distribuci a spotřebě ovoce a zeleniny, s výjimkou založení a provozu internetových stránek,

c) ochutnávky ovoce a zeleniny a produktů z ovoce a zeleniny,

d) pořádání školních soutěží propagujících spotřebu ovoce a zeleniny,

e) účast na dnech zdraví ve školách spojená s propagací spotřeby ovoce a zeleniny, nebo

f) podpora vybavení školních pozemků zejména pořízení nářadí, kompostérů, sazenic, které souvisí s činností žáků na školním pozemku.

Doprovodná opatření zajišťují schválení žadatelé, kterým na jejich provádění bude poskytnuta podpora do výše limitu na žáka na doprovodná opatření. Pro školní rok 2014/2015 byl limit na žáka na doprovodná opatření stanoven na 40 Kč. Výběr doprovodných opatření a jejich realizace závisí na domluvě školy a schváleného žadatele.

Výše zmíněné změny obsažené v novele Nařízení vlády jsou platné od 1. 8. 2014.

Důležité


PŘEDŠKOLÁK - kurz pro budoucí prvňáčky
více informací zde (pdf)Proč studovat u nás?
Co čeká žáky na naší škole?

Připravujeme na CAMBRIDGE EXAMS
Certifikát (pdf)


2. stupeň ZŠ Hello = alternativa k 8-letému gymnáziu
O škole


Zápis
Přestup z jiné školy do 1. až 9. ročníku ZŠ Hello je možný kdykoliv během školního roku po předchozí domluvě.

Gymnáziu, základní škole a mateřské škole Hello byl udělen titul
FAKULTNÍ INSTITUCE OSTRAVSKÉ UNIVERZITY V OSTRAVĚ
Více informací
Máme certifikát RODIČE VÍTÁNI
www.rodicevitani.cz

další události »

Akce

Kontakt
Naši partneři Cambridge Examinations Goethe Institut ostrava.jpg logo-mensa2.jpg Rodice_vitani_logo.jpg Program Bene+ LEGO logo_RGB.jpg ou.jpg logo ce.jpg

Copyright 2009-2017 - Základní jazyková škola Hello | mapa stránek

facebook