DRUŽINA A KROUŽKY

Pohledem paní vychovatelky Markéty Kellerové
Příchod dětí do ranní družiny začíná v 7:00 hodin, kde jsou zařazeny klidné a nenáročné činnosti odpočinkového zaměření, které probíhají spíše individuální formou. Žáci mohou do družiny docházet během celého ranního provozu. Po ukončení výuky si děti ve třídě přebírá paní vychovatelka, potom následuje důkladná hygiena a společně odcházejí do školní jídelny.
Po obědě následuje činnost odpočinková, kdy je využíváno klidných aktivit, které si děti mohou samy zvolit, např. společné hry, konstruktivní hry, kreslení, modelování, vybarvování omalovánek, práce s přírodním materiálem, či četba knih. Tato činnost trvá zhruba 60 minut. Poté v případě příznivého počasí probíhá pobyt venku, kde s dětmi jdeme na školní zahradu, či na procházku v blízkosti školy. Klademe důraz na to, aby děti byly co nejvíce na čerstvém vzduchu. Venku trávíme zhruba hodinu až dvě, dle příznivostí počasí. Posléze nastává návrat do školní družiny, kde se děti občerství a pokračujeme, dle libosti aktivit jako jsou např. jazykolamy, hádanky, činnost s gumou, či týdenní výzva, kterou si děti nesmírně oblíbily.

Zájmové kroužky

Kroužky budou probíhat od pondělí do pátku. Činnost kroužků bude zahájena v říjnu 2020.

Nabídka zájmových kroužků pro děti ze ZŠ Hello


Přihlašování na kroužky proběhne v měsíci v září.

Školní družina

Hlavním úkolem je výchova harmonicky rozvinutého člověka pomocí složek výchovy a podílení se na vytváření a respektování společných pravidel soužití. V 1. oddělení se zejména jedná o seznámení prvňáčků s prostředím školní družiny a zvyklostem společné práce. Poučení o zásadách slušného chování je nezbytnou součástí, důležité je vytváření estetického prostředí a udržování čistoty a pořádku ve třídě, na chodbách, v jídelně. U starších dětí pomáháme rozvíjet různými metodami intelektové schopnosti, zvyšování sociálních kompetencí současně zvyšuje sebevědomí a zodpovědnost. Vychovatelky plánují činnosti také dle individuálních potřeb žáků, přizpůsobují je momentálním potřebám dětí, respektují aktuální situaci v družině a přihlížejí k ročnímu období. Vychovatelky rovněž úzce spolupracují s třídními učiteli, rodiči a vedením školy.

Režim dne zahrnuje odpočinkovou část - odstraňování únavy žáků z vyučování, vytváření celkové duševní pohody. V zájmových činnostech se děti vyžijí sportovně, estetická stránka obsahuje výtvarnou tvorbu, rozvoj hudební gramotnosti, v přírodovědné sekci se klade důraz na ochranu životního prostředí, pozorování přírody a jejich proměn. Rekreační činnost zahrnuje vydatné pohybové aktivity na čerstvém vzduchu dle fyzické zdatnosti dětí a s přihlédnutím k aktuálnímu zdravotnímu stavu.

Bylo úžasné sledovat přirozenou kreativitu prvňáčků, od nesmělých pokusů o pohybové ztvárnění prvních tanečních krůčků až po improvizovaná vystoupení na dané hudební téma. Překvapila mne jejich schopnost propojení výtvarné práce s veršovaným slovem. Radostné prožívání z vlastní tvorby hereckých etud se stalo inspirací i pro dívky z řad spolužáků. Iniciativně se zapojovali do dalších projektů. Přirozená zvídavost dětí je hnacím motorem i pro vychovatele. Je nutno být stále v obraze, neustrnout. I ve své další výchovné práci s dětmi chci klást důraz na citové obohacení v jednotlivých složkách. Zvyšovat dětem sebevědomí, posilovat jejich pocit bezpečí a láskyplným prostředím dodávat dětem sílu k překonávání jejich smutků, případných nezdarů a tak přispívat k úspěšnému plnění každodenních úkolů. (Jiřina Vrobelová – vychovatelka)

Provoz školní družiny

Ranní družina: od 7:00 hod. do 8:45 hod. (paní vychovatelka Markéta Kellerová a Eva Jaroňová)

Odpolední družina: od 12:35 hod. do 17:00 hod. (paní vychovatelky Markéta Kellerová, Eva Jaroňová a Monika Tomášková)

Vyzvedávání dětí ze školní družiny je možné kdykoliv, z kroužku až po jeho ukončení. Rodiče si vyzvedávají děti ze školní družiny nebo z kroužku osobně, bez doprovodu mohou jít domů jen ty děti, u kterých má škola písemný souhlas rodičů.

Důležité

Hlavní prázdniny 1.7.-31.8.2021Proč studovat u nás?
Co čeká žáky na naší škole?

Připravujeme na CAMBRIDGE EXAMS
Certifikát (pdf)


2. stupeň ZŠ Hello = alternativa k 8-letému gymnáziu
O škole


Zápis
Přestup z jiné školy do 1. až 9. ročníku ZŠ Hello je možný kdykoliv během školního roku po předchozí domluvě.

Gymnáziu, základní škole a mateřské škole Hello byl udělen titul
FAKULTNÍ INSTITUCE OSTRAVSKÉ UNIVERZITY V OSTRAVĚ
Více informací
Máme certifikát RODIČE VÍTÁNI
www.rodicevitani.cz

další události »

Akce

Kontakt
Naši partneři Cambridge Examinations Goethe Institut ostrava.jpg logo-mensa2.jpg Rodice_vitani_logo.jpg Program Bene+ LEGO logo_RGB.jpg ou.jpg logo ce.jpg

Copyright 2009-2017 - Základní jazyková škola Hello | mapa stránek

facebook